Allgemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BV E-PLUG

ART. 1 DEFINITIES

 1. Algemene voorwaarden : huidige algemene voorwaarden
 2. Authenticatie : middel (SMS, Smartphone App. of EV-pass) dat toegang biedt tot de netwerk van E-Plug.
 3. Autorisatie : Toelating om een Dienst te activeren.
 4. Bijzondere voorwaarden : voorwaarden specifiek toegevoegd aan een projectgebonden overeenkomst. 
 5. Diensten : de door E-Plug via de Website of op andere wijze aangeboden diensten.
 6. Eindgebruiker : de (natuurlijke of rechts-)persoon die gebruik maakt van de Producten en/of Diensten. Hij/zij beschikt over een EV-Pass-nummer en een passwoord.
 7. Elektrisch voertuig : een voertuig dat deels (hybride) of geheel wordt aangedreven door een elektromotor.
 8. E-PlugPublic : het netwerk van E-Plug samen met eventueel andere aangesloten (interoperabele) netwerken.
 9. Klant : de (natuurlijke of rechts-)persoon die met E-Plug een overeenkomst aangaat voor één of meer producten of diensten.
 10. Laadpunt : Apparatuur via dewelke men de batterij van een Elektrisch voertuig kan opladen.
 11. “MyEV”: het Back Office Systeem van E-Plug, waarbij remote Authenticatie en Autorisatie zowel als diagnose, data-collectie als facturatie gebeurt.
 12. Offerte : de door E-Plug uitgebrachte offerte met betrekking tot één of meer Producten of Diensten.
 13. Overeenkomst : de voorgelegde overeenkomst ten aanzien van zowel éénmalige als periodiek weerkerende prestaties tussen E-Plug en de Klant met betrekking tot Producten en Diensten. De Algemene voorwaarden, zowel als de ondertekende Offerte en eventuele Bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van alle ondertekende overeenkomsten.
 14. Producten : alle door E-Plug aangeboden producten.
 15. Website : de website van E-Plug ( e-Plug.be)

ART. 2 TOEPASSELIJKHEID

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Producten en Diensten die door E-Plug worden aangeboden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen Klant/Eindgebruiker en E-Plug.
 2. De Algemene voorwaarden geven de rechten en verplichtingen weer in de verhouding tussen de Klant/Eindgebruiker en E-Plug. Iedere partij stemt er mee in dat de Algemene voorwaarden integraal deel uitmaken van alle Diensten en/of Producten waarvan gebruik gemaakt wordt.
 3. Uitsluitend schriftelijk bepaalde Bijzondere voorwaarden gelden bij voorrang boven deze Algemene voorwaarden.
 4. Deze Algemene voorwaarden gelden steeds boven de voorwaarden van de Klant, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

ART. 3. DE OVEREENKOMST

 1. Elke Offerte is geldig gedurende een termijn van één (1) maand te rekenen van de dag van uitbrenging. De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijk door beide partijen ondertekende Offerte, of door middel van een email van de Klant met een bevestiging van het akkoord met de Offerte of door een eerste betaling door de Klant.
 2. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant/ Eindgebruiker alle gevraagde gegevens steeds actueel, volledig en correct mee te delen. Eventuele gewijzigde gegevens dienen per kerende schriftelijk of via email gemeld te worden aan E-Plug.
 3. De Klant is er toe gehouden alle op de aangeboden Producten en Diensten geldende voorwaarden (Algemene en/of Bijzondere) op te leggen aan de Eindgebruiker. 
 4. E-Plug behoudt ten allen tijde het recht om zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk of zelfs tijdelijk de bestelling en/of het gebruik van haar Diensten en/of Producten te beperken en/of te weigeren. Wanneer vastgesteld wordt dat de Klant de belangen van E-Plug op enigerlei wijze schendt/of vermoed wordt te kunnen schenden kan E-Plug zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden.

ART. 4. PRIJZEN EN FACTURATIE

 1. Prijzen en tarieven voor de Klant worden bepaald in de Offerten en bij gebreke daaraan gelden de tarieven die op de Website kenbaar worden gemaakt. Voor Offerten geldt art. 3.1, voor wat de duurtijd betreft. Op de Website behoudt E-Plug zich het recht voor om de prijzen en tarieven ten allen tijde te kunnen aanpassen. E-Plug garandeert op geen enkele wijze de juistheid of volledigheid van de via de Website verstrekte informatie.
 2. De wijze van betaling door de Klant/Eindgebruiker is opgenomen in de Offerte. Indien er geen specifieke Offerte is wordt de factuur voldaan door storting op de bankrekening zoals aangegeven op de factuur.
 3. Alle bedragen die de Klant verschuldigd is op grond van een overeenkomst zijn excl. BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt. 
 4. De Klant aanvaardt dat E-Plug alle facturen elektronisch verzendt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Gebeurlijke klachten met betrekking tot een factuur moeten voor het verstrijken van de betalingstermijn aan E-Plug gemeld worden, hetzij schriftelijk, hetzij per email. Bij gebreke hieraan is een klacht laattijdig en kan deze niet worden aanvaard. 
 6. Wanneer de Klant/Eindgebruiker de verschuldigde bedragen niet binnen de geldende betalingstermijn betaalt, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldag van de factuur tot op het moment van de volledige betaling van het bedrag. Tevens wordt in geval van laattijdige betaling een schadevergoeding gerekend van 10% op het verschuldigde openstaande bedrag, met een minimum van 100 euro. Tegelijkertijd heeft E-Plug het recht de levering van haar Diensten of Producten op te schorten vanaf de datum van in gebreke zijn, totdat de Klant het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald.

ART. 5. DIENSTEN

 1. E-Plug brengt voor elke Dienst een Offerte uit. Deze Offerte wordt gegenereerd via de Website, of is een projectgebonden Offerte die schriftelijk of via email wordt toegezonden. Op elk van deze Offerten gelden de Algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met Bijzondere (projectgebonden) voorwaarden.
 2. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven in deze overeenkomst, en kan, in geval van periodieke en regelmatige prestaties zoals bijvoorbeeld onderhoudsovereenkomsten en/of aansluitingen met het “MyEV”-beheerplatform, worden opgezegd volgens de in de betreffende overeenkomst opgenomen voorwaarden.
 3. Tenzij anders vermeld wordt een overeenkomst voor levering en regelmatige prestaties aangegaan voor een duur van 12 maanden ingaande op de datum waarop de Klant/Eindgebruiker de overeenkomst ondertekent. Na deze periode van 12 maanden wordt de overeenkomst stilzwijgend en voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij één der partijen minstens één (1) maand voor het verstrijken van de termijn schriftelijk heeft opgezegd.
 4. Een opzegging dient schriftelijk te gebeuren, hetzij per brief hetzij per email naar het adres info@e-Plug.bemet vermelding van de naam van de Klant, en referentienummer van de overeenkomst.
 5. Klanten in de zin van private consumenten (dat wil zeggen Klanten niet in commercieel verband) met wie een overeenkomst ondertekend is op verzoek en aanbieding van E-Plug, en dus niet na contactname door de consument zelf, kunnen binnen de 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst per aangetekend schrijven de betreffende overeenkomst kosteloos ontbinden.
 6. E-Plug heeft het recht de overeenkomst of de levering van Diensten onmiddellijk te beëindigen (1) in geval de Klant/ Eindgebruiker de verplichtingen van de overeenkomst niet nakomt, na eerst de kans geboden te hebben alsnog aan zijn/haar verplichtingen te voldoen binnen een periode van 14 dagen na het in gebreke blijven, (2) in geval van faillissement of alle andere vormen van onvermogen, en (3) in geval de Klant een rechtspersoon is die in vereffening wordt gesteld.
 7. Bij beëindiging van de overeenkomst vervallen wederzijds alle verplichtingen onmiddellijk. Schadevergoeding is verschuldigd in geval van onrechtmatige vroegtijdige beëindiging.

ART. 6. BIJZONDERE DIENST : E-PLUGPUBLIC

 1. E-Plug biedt aan Klanten/Eindgebruikers de mogelijkheid een elektrisch voertuig op te laden bij een Laadpunt van het netwerk E-PlugPublic.
 2. De EV-Pass kan worden besteld via de Website, tegen een forfaitaire kost zoals vermeld op de Website, voor gepersonaliseerde opmaak en toezending. Er zijn voor de Klant/Eindgebruiker GEEN abonnementskosten verbonden aan het gebruik van een EV-Pass, noch aan het gebruik van de Smartphone Applicatie. De bijkomende kosten voor het activeren van een Laadpunt via SMS bedragen 0,50 € (incl. btw). Er worden kosten voor autoincasso aangerekend bij postpaidbetalingen van transacties volgens tarieven vermeld op de Website. De kosten voor de laaddiensten zelf zijn weergegeven op de Website en tevens via QR-code op de Laadpunten zelf. EVPoint garandeert op geen enkele wijze de juistheid of volledigheid van via de Website verstrekte informatie.
 3. Bij verlies van de EV-Pass dient de Klant/Eindgebruiker dit zonder verwijl schriftelijk te melden aan E-Plug via info@e-Plug.be. E-Plug zorgt in voorkomend geval voor onmiddellijke blokkering van de EV-Pass. Alle tot op dat ogenblik uitgevoerde transacties blijven evenwel verschuldigd aan E-Plug. Bij noodzakelijke vervanging van een EV-Pass wegens verlies of beschadiging zal E-Plug de forfaitaire kost (art. 6.2) aanrekenen.
 4. De Klant/Eindgebruiker ontvangt via email een passwoord waarmee toegang verkregen wordt tot “MyEV”. Hiermee kunnen alle transacties gemonitord worden, evenals facturen opvragen enzovoort. 
 5. De Klant/Eindgebruiker is verantwoordelijk voor het voldoen aan de technische en wettelijke verplichtingen van het elektrisch voertuig waarvoor hij gebruik maakt of wenst te maken van de Diensten. In geen geval kan E-Plug aansprakelijk worden gesteld wanneer het elektrisch voertuig niet of niet veilig kan worden opgeladen vanwege een defect in het voertuig of aan de gebruikte hulpmiddelen zoals laadkabels.
 6. Voor gebruik van Laadpunten van E-PlugPublic die geen eigendom zijn van E-Plug INVEST gelden de voorwaarden van de exploitant van het betreffende Laadpunt. Er wordt een handelingsfee voor deze interoperabele dienst aangerekend zoals vermeld op de website van E-Plug.
 7. E-Plug kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de Klant/Eindgebruiker lijdt als gevolg van het niet of niet volledig of niet tijdig kunnen opladen van het voertuig en in verband met het gebruik of functioneren van een Laadpunt, noch van E-Plug INVEST, noch van interoperabele partners.
 8. E-Plug is ten allen tijde gerechtigd om geïnstalleerde Laadpunten te verwijderen/te verplaatsen. Alle Laadpunten opgenomen in E-PlugPublic staan vermeld op de Website en worden doorgegeven aan GPS-operatoren. Deze laatsten zijn verantwoordelijk om exacte en up-to-date informatie te voorzien.

ART. 7 PRODUCTEN

 1. E-Plug brengt voor elk Product een Offerte uit. Deze Offerte wordt gegenereerd via de Website, of is een projectgebonden Offerte die schriftelijk of via email wordt toegezonden. Op elk van deze Offerten gelden de Algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met Bijzondere (projectgebonden) voorwaarden.
 2. Voor elk van de Producten geldt de fabrieksgarantie van het betreffende Product. Behoudens andersluidende overeenkomst worden de Producten door de Klant zelf geïnstalleerd. In geen geval kan E-Plug verantwoordelijk worden gesteld voor een verkeerde of onzorgvuldige plaatsing of voor het verkeerd gebruik van een Product wanneer de installatie niet door E-Plug werd gerealiseerd. Herstelkosten kunnen door E-Plug in rekening worden gebracht wanneer deze voortvloeien uit een onzorgvuldig gebruik en/of plaatsing van het Product.
 3. Indien installatie van de Producten voorzien is door E-Plug wordt dit uitdrukkelijk voorzien in de Offerte. E-Plug heeft een aansprakelijkheidsverzekering onderschreven voor deze werken dewelke inbegrepen is in de prijs. Onvoorziene werken, tijdsverlies ten gevolge van onbereikbare installatieplaatsen, onbeschikbare of foutieve gegevens, e.a worden verrekend aan het bij E-Plug geldend uurtarief.
 4. Werkzaamheden uitgevoerd buiten Offerte of buiten hetzij na afloop van een eventuele garantie worden verrekend aan het bij E-Plug geldend uurtarief, inclusief voorrijkosten en vermeerderd met alle gebruikte materialen.
 5. De Klant/Eindgebruiker zal defecten aan of problemen met de Producten zonder verwijl melden aan E-Plug, die - voor zover de garantie speelt of binnen het kader van een onderhouds-overeenkomst - na ontvangst van de melding de geconstateerde problemen zo vlug als mogelijk verhelpen, en zo nodig overgaan tot vervanging van Producten of onderdelen ervan.
 6. Een onderhoudsovereenkomst maakt altijd het voorwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst naast de koopovereenkomst van een Product.
 7. Het eigendomsrecht op de Producten gaat slechts over op de Klant/Eindgebruiker vanaf het ogenblik dat alle verschuldigde betalingen zijn gedaan. De Klant is verplicht de Eindgebruiker te informeren dat dit eigendomsvoorbehoud bestaat, en dat hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk toegang gegeven wordt aan E-Plug om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van E-Plug, bewerkt of verwerkt, zich bevinden en die zaken terug mee te nemen.

ART. 8 SERVICE

 1. E-Plug beschikt over een GRATIS hulplijn die bereikbaar is via het telefoonnummer 0800/16822, zoals ook vermeld op de Laadpunten. Deze helpdesk is alle dagen bereikbaar 24u/24u voor oproepen met nummerherkenning (geen privé-nummers). Deze hulplijn is voor Eindgebruikers, doch alleen in geval van melding van storing of een ander defect aan een Laadpunt.
 2. Voor alle andere vragen/klachten van een Klant/Eindgebruiker dient contact opgenomen te worden tijdens de kantooruren met het kantoor via het telefoonnummer 04 66 43 29 31.
 3. E-Plug kan, zie art. 6.8, nooit verantwoordelijk gesteld worden voor een storing of defect waaruit schade voor de Klant/Eindgebruiker zou ontstaan, zelfs in geval van contactname met de Hulplijn.

ART. 9 DIVERSEN

 1. Het is de Klant/Eindgebruiker onder geen beding toegestaan zijn/haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst op enigerlei wijze over te dragen aan derden zonder voorafgaandelijke toestemming van E-Plug.
 2. Fouten of nalatigheden gemaakt door een Eindgebruiker, aan wie de Klant toegang heeft verleend voor het gebruik van Producten of Diensten van E-Plug, vallen volledig onder de aansprakelijkheid van de klant.
 3. De Klant/Eindgebruiker dient te zorgen dat de verbindingen bij de door hemzelf gebruikte randapparatuur zoals mobiele telefoons of computers voldoende beveiligd zijn tegen onbevoegd gebruik of virussen. In geen geval kan E-Plug verantwoordelijk gesteld worden voor onderbroken of gestoord functioneren van communicatie, infrastructuur of internetverbindingen.
 4. Partijen zijn wederzijds uitsluitend aansprakelijk voor directe en voorzienbare schade voortvloeiend uit contractuele inbreuken, behoudens wanneer opzet of grove schuld kan aangetoond worden. Elke vorm van aansprakelijkheid vervalt in geval van bewezen overmacht.
 5. Zowel de Klant als de Eindgebruiker verklaart uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van zowel de Producten als de Diensten, evenals van alle uitgewisselde informatie eigendom blijven van E-Plug. Alle rechten en informatie behouden ten allen tijde hun vertrouwelijk karakter tussen partijen.
 6. Bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de aangeboden Producten en Diensten draagt E-Plug de grootst mogelijk zorg voor de geldende wetgeving op de privacy.
 7. E-Plug informeert de Klant/Eindgebruiker (via de Website) over mogelijke overheidssteun.
 8. E-Plug zal zich naar best vermogen inspannen de Diensten zorgvuldig uit te voeren op basis van een inspanningsverbintenis. Het leveren (en eventueel plaatsen) van Producten is een resultaatsverbintenis.
 9. Alle overeenkomsten van E-Plug worden geacht in het Nederlands te zijn opgesteld, zelfs al wordt een informatieve vertaling in een andere taal ondertekend.
 10. E-Plug behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen zonder hierover de Klant/ Eindgebruiker persoonlijk op de hoogte te brengen.
 11. Voor elke overeenkomst, de Algemene voorwaarden en eventuele Bijzondere voorwaarden geldt het Belgisch recht. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de zetel van BV E-Plug.